Hovedseksjon

Informasjon om Ung i Oslo

Elever videregående skole

60.000 elever i Oslo er invitert til å bli med i spørreundersøkelsen Ung i Oslo 2023 – Oslo kommune sin Ungdata-undersøkelse. Dette er en mulighet for unge i Oslo til å fortelle politikere, myndigheter og forskere om hvordan deres ungdomsliv er.

Resultatene fra undersøkelsen vil gi kunnskap som kommunen og bydelen kan bruke for å legge bedre til rette for dere som vokser opp i Oslo. Data fra undersøkelsen vil også brukes til forskning, for å få ny kunnskap om ungdoms hverdagsliv.

De fleste spørsmålene i undersøkelsen handler om hvordan du har det og hvordan du bruker fritiden din. Undersøkelsen omfatter også spørsmål om bruk av rusmidler, om regelbrudd og vold.

Det er frivillig å delta. Det er altså du selv som bestemmer om du vil være med eller ikke. Det får ingen konsekvenser for deg om du ikke deltar. Dersom du velger å delta, skal du være klar over at du kan hoppe over spørsmål du ikke vil svare på. Du kan også når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten å si hvorfor du ikke vil være med.

Alle besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene. Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres. Alle data som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2027. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

I datasettet vil det være svært vanskelig å identifisere enkeltpersoner med sikkerhet, derfor er det heller ikke mulig å få dine data slettet i etterkant av undersøkelsen.

Undersøkelsen foregår ved at du får tildelt en tilfeldig engangskode, som du bruker når du skal logge deg på og besvare undersøkelsen.

Dersom du trenger å snakke med en voksen etter å ha svart på spørsmålene, kan du ta kontakt med helsesykepleier, sosiallærer, Helsestasjon for ungdom eller med Kors på halsen, som er Røde Kors’ hjelpetjeneste for barn og unge.

Vi håper at så mange som mulig vil delta.

Det er forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitetet som gjennomfører denne undersøkelsen for Oslo kommune.