Hovedseksjon

Karakterer

Du skal ha både halvårs- og standpunktkarakter. Halvårsvurderingene skal suppleres med begrunnelse og veiledning (midtveisvurdering). Det samme gjelder når det gis vurdering med karakter på prøver og annet arbeid underveis i opplæringen.

Ved avslutning av første termin (ca. 15. januar) får du halvårsvurdering i alle fag.

Ved avslutning av andre termin (når skoleåret er slutt) får du standpunktkarakterer i de fleste fag. Standpunktkarakterene kommer på vitnemålet ditt når du har fullført og bestått tre års opplæring.

I disse fagene får du halvårsvurdering også ved slutten av 2. termin:

  • Vg1: Norsk, kroppsøving, fremmedspråk
  • Vg2: Norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk nivå 1+2

Karakterene skal gi uttrykk for kompetansen du har oppnådd på det tidspunktet de er satt. Kompe- tansemålene i læreplanene er grunnlaget for vurdering med karakter. Vurdering i orden og atferd (oppførsel) skal ikke inngå i fagvurderingen. Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer, men ikke på halvårsvurderinger.

Karakterskalaen går fra 1 til 6. Bestått svarer til karakterene 2–6. Fag med karakteren 1 i standpunktvurdering er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Du har 10 dagers klagefrist på eksamens- og standpunktkarakterer fra det tidspunktet karakterene gjøres kjent på skolen.

NB! For umyndige elever skal karakterutskriftene fra hver termin underskrives av foreldre/foresatte og leveres tilbake til kontaktlærer.