Forskningsprosjekt i sosiologi

sosiologi-elever

En gruppe hadde som problemstilling: hva har kjønnsroller å si for valg av studieretning? De lagde en spørreundersøkelse som de sendte til elevene ved skolen og fikk inn 42 svar. De kom fram til at det var flest jenter som synes kjønnsammensetningen hadde mye å si. Kanskje derfor det er vanskelig å å rekruttere jenter til for eksempel byggfag? De koblet også undersøkelsen til data de fant på statistisk sentralbyrå.

En annen gruppe undersøkte om elever fulgte med på Teams under hjemmeundervisning. De brukte både kvalitativ metode, kvantitativ metode og observasjon. Og en gruppe undersøkte om karakterene har gått opp eller ned under pandemi-perioden. Enda en gruppe undersøkte om flere følte på ensomhet under pandemien og siste gruppe undersøkte tilknytning til religion.  

 

Elevene fortalte at det var gøy og lærerikt å gjøre noe slikt i undervisningen. At det var spennende å finne fram til svar gjennom egne undersøkelser. Dette er nyttige egenskaper elevene kan ta med seg videre blant annet i høyere utdanning.