Ordensreglement

Lykkelige elever

Ordensreglementet  er felles for Osloskolene.

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så langt det passer.

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien. Regle- mentet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte driftsstyre kan også fastsette andre sanksjoner enn de som fremkommer i § 6.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurde- ringsgrunnlag enn dette.

 Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

 § 4 Regler for orden

Elevene skal

•             møte presist

•             møte forberedt til opplæringen

•             ha med nødvendig utstyr

•             gjøre arbeid til rett tid og overholde frister

•             holde orden

 § 5 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

•             være til stede i opplæringen

•             behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.

•             bidra til et godt læringsmiljø

•             rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte

•             følge skolens regler for melding av fravær

•             ta godt vare på skolens eiendeler

•             vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr

•             følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

 Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

•             å mobbe

•             å utøve eller true med fysisk vold

•             å fuske eller forsøke å fuske

•             å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

•             å bruke tobakk/snus (videregående skoler og voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement

•             tillate bruk av tobakk/snus på nærmere angitte områder)

•             å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

•             å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 § 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Oslo-skolen vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

1.            anmerkning

2.            skriftlig advarsel til elev

3.            skriftlig melding til foreldre/foresatte

4.            pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for

5.            bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10 og 3-8)

6.            bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen

-              inntil tre dager på 8.–10. årstrinn (oppll. §§ 2-10)

-              inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 3-8)

-              resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 3-8)

7.            midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

8.            midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

9.            tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8) Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

 § 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

 § 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/fore- satte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

 § 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

•             Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

•             Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

•             Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).

•             Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

•             I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.

 Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

 Sanksjonene i § 6 nr. 6-9 er å anse som enkeltvedtak, og må itillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

 § 10 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.01.2013. Samtidig oppheves forskrift av 12. juli 2002 om ordensre- glement  for  skolene  og  voksenopplæringssentrene,  Oslo  kommune,  Oslo.

 

 LOKALE  REGLER PÅ KONGSHAVN SOM  KOMMER I TILLEGG   TIL  DE FELLES  REGLENE FOR OSLO

 Læremidler

Elevene må ha med nødvendige læremidler (bøker, PC, skrivesaker etc.). Læremidler må hentes før timen begynner.

 Mobiltelefon

Mobiltelefon skal være avslått eller på lydløs og ligge i sekk/veske i undervisningstiden.

 Bruk av PC

PC skal ikke brukes i undervisningstiden uten at lærer har gitt tillatelse. Når PC ikke brukes, skal den ligge i sekk/veske eller være lukket i hvilemodus.

 Undervisningsrommenes tekniske utstyr

Klasserommets PC/projektor skal bare brukes i opplæringssammenheng, og skal ikke benyttes i friminuttene.

 Spising/Drikking

Det er ikke tillatt å spise varm mat i undervisningsrom.

 Spising er ikke tillatt i undervisningstiden, men den enkelte lærer kan gjøre unntak fra denne bestem- melsen. Det er under ingen omstendighet lov å spise eller drikke på spesialrom for naturfag og på språkrommet.

 Røyking og snus

Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus i skoletiden. Dette er et nasjonalt forbud.

 Elevers plikt til å holde seg informert

Elevene må hver undervisningsdag gå inn på Fronter. Det er elevens ansvar å skaff   seg den informasjon som legges ut på Fronter.

 Fravær

Elever skal ikke være borte fra skolen uten at de er syke eller har annen gyldig grunn. Hvis en elev avslutter skoledagen før undervisningen etter timeplanen er slutt, skal kontaktlærer eller trinnleder ha beskjed om dette skriftlig eller muntlig før eleven forlater skolen.

 Alt fravær skal meldes via den digitale meldingsboken. For elever i Vg1 og for elever i Vg2 før jul må meldingene sendes av foresatte. Melding om fravær må sendes senest fredag i uken fraværet har vært. Dersom melding ikke er sendt til rett tid, registreres fraværet som U=udokumentert

 Ved fravær fra prøver og andre avtalte vurderingssituasjoner skal faglærer ha melding om dette via den digitale meldingsboken før prøven starter. Dersom slik melding er gitt i rett tid, vurderer faglærer behovet for en utsatt prøve/vurderingssituasjon og avtaler eventuelt ny tid for prøven med eleven.

 Dersom eleven ikke melder fraværet på prøve/vurderingssituasjon til rett tid, føres fraværet som U = udokumentert, og faglærer kan ta eleven ut av annen undervisning for å gjennomføre

prøven/vurderingen når eleven er tilbake på skolen. Dette skjer uten at eleven varsles om tidspunktet. Ved fravær som varer i 3 dager eller mer, må eleven/foresatte varsle kontaktlærer.

Fravær i timen

En elev som har møtt til en undervisningstime, kan ikke forlate timen for å komme tilbake igjen uten å ha fått tillatelse fra lærer. Toalettbesøk skal normalt gjøres i friminuttene.

 Kjøring/parkering

Det er forbudt for elever å kjøre bil på skolens område. Det er ingen mulighet for elever å parkere på skolen.

 Mopeder og motorsykler kan parkeres på anvist sted. Det er en forutsetning at det kjøres forsiktig og tas hensyn til gående. Unødvendig kjøring med moped eller motorsykkel på skolens område er ikke tillatt.

 Ordenselevtjenesten

Elevene plikter å delta i ordenselevtjenesten på skolen slik denne til enhver tid er organisert.